H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

ARCHIEF           provinciale weg N282

------------------------------------------------------------------------------

jun 2019

nieuwsbrieven N282 Tilburg:

nr 7 mrt 2014

nr 8 mrt-apr 2014

nr 9 apr 2014

nr 10 apr-mei '14

nr 11 jun-jul 2014

nr 12 jul-aug '14

nr 13 aug 2014

nr 14 sep 2014

nr 15 okt 2014

nr 16 medio okt '14

nr 17 nov 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------

mei 2019

Helaas moet het bestemmingsplan op een tweetal punten nader worden gemotiveerd dan wel worden aangepast. Dit betekent dat de procedure voor de wijziging van het bestemminsplan opschuift. Dit betekent ook dat de provincie nog niet kan starten met de werkzaamheden. Tijdens de laatste jaarvergadering van de Belangenvereniging Hulten is aangeven dat er een werkgroep zal worden opgericht voor de herinrichting van de N282 in Hulten. Doordat t bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, zal het samenstellen van de werkgroep nog even moeten wachten. 

Zodra er mee bekend is, zal er een uitnodiging aan de bowoners van Hulten gestuurd worden, om zich eventueel aan te melden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

jun. 2018

------------------------------------------------------------------------------

aug. 2017

------------------------------------------------------------------------------

jan. 2017

------------------------------------------------------------------------------

nov. 2016

------------------------------------------------------------------------------

jul. 2016


Inloopavond over plannen voor verbreding N282 Rijen-Hulten


De provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen willen de N282 tussen Rijen en Hulten verbreden en aanpassen. Om dit plan te kunnen realiseren, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan N282 ligt tot en met 1 augustus 2016 ter inzage.


De IDOP Hulten werkgroep en de Belangenvereniging Hulten hebben de gemeente gevraagd om in Hulten een inloopavond te houden over de plannen. De gemeente gaat graag in op dit verzoek en houdt op woensdag 13 juli 2016 voor geïnteresseerden in Hulten een inloopavond. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de Provincie en de gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  Dus als u nog vragen hebt over de fietsbrug, het vrijliggend fietspad, de aansluiting van de Oude Baan op de Rijksweg, hoe het sluipverkeer door Hulten wordt voorkomen of welke andere vraag dan ook, kom dan op 13 juli naar de inloopavond.


U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in The Chump. Inloop is mogelijk tot 21.00 uur.


Meer weten?

Voor meer informatie over het project N282 kunt u terecht op www.brabant.nl/N282. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de provincie. 

------------------------------------------------------------------------------

jun. 2016

Ontwerpbestemming ter inzage vanaf 20 juni.

(2 pagina's)


 

------------------------------------------------------------------------------

jan. 2016

Op 13 januari 2016 inloopavond  in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen.

U ben vanaf 19:00u van harte welkom.

Inloop is mogelijk tot 21:00u.

(3 pagina's)

------------------------------------------------------------------------------

dec 2015

Inloopavond over plannen voor verbreding N282 Rijen-Hulten.


De provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze-Rijen willen de N282 tussen Rijen en Hulten verbreden en aanpassen. Om dit plan te kunnen realiseren, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Het voorontwerpbestemmingsplan N282 ligt t/m 8 februari 2016 ter inzage.


Op 13 januari 2016 houden gemeente en provincie voor geinteresseerden een inloopavond over dit voorontwerpbestemmingsplan in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen. U ben vanaf 19:00u van harte welkom.

Inloop is mogelijk tot 21:00u.


Meer weten?

Voor meer inormatie over het project N282 kunt u terecht op www.brabant.nl/N282.

Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de provincie.

------------------------------------------------------------------------------

nov 2015

Voor de laatste stand van zaken reconstructie N282 zie Nieuwsbrief nov 2015

------------------------------------------------------------------------------

sep. 2015

------------------------------------------------------------------------------

juni 2015

Voor de laatste stand van zaken reconstructie N282 zie Nieuwsbrief juni 2015

------------------------------------------------------------------------------

maart 2015

Presentatie herinrichting N282, traject Oude Baan


30 maart jl heeft de Belangenvereninging Hulten en werkgroep iDOP Hulten een bewonersinformatieavond georganiseert m.b.t. herinrichting van het traject Oude Baan.


Het doel was om samen met de bewoners Hulten van gedachten te wisselen over de herinrichting van het oostelijk gedeelte van de Oude Baan en hoe deze autoluw te  krijgen en te houden.


Aan het einde van de presentatie kregen de aanwezige de gelegenheid (door stickertjes  te plakken) aan te geven hoe zij de Oude Baan in de toekomst graag willen zien:


1. vrij liggend fietspad ja/nee

2. soort bestrating

3. opbatackels of toegang beperking

4. toegang beperking door:

    - pasjes

    - traject controle

    - camera systeem met gesloten verklaring

presentatie herinrichting traject Oude Baan

------------------------------------------------------------------------------

jan 2015

26 januari j.l.is er startoverleg werkgroep reconstructie N282 geweest.

Doel van deze bijeenkomst was het informeren over de taak van de werkgroep, de laatste stand van zaken en het maken van afspraken over het plan van aanpaken de tijdsplanning.

verslag startoverleg werkgroep reconstructie N282

leden van de werkgroep 'reconstructie N282'

Er gaat iets gebeuren op en rondom de N282 in  Hulten.

De provincie en de gemeente hebben plannen om de N282 te verbreden en een deel van de N282 in de ken Hulten autoluw te maken.

Voor de laatste stand van zaken zie Nieuwsbrief dec. 2014.

-----------------------------------------------------------------------------


dec 2014

-----------------------------------------------------------------------------


jul 2014

-----------------------------------------------------------------------------


jun 2014

'De provincie en de gemeente bereiden de verbreding van de N282 voor. Onderdeel van deze uitbreiding is omleiding van het doorgaand autoverkeer om de kern Hulten. Dit geeft nieuwe kansen voor de leefbaarheid in deze dorpskern.


Graag nodigen wij u uit om met ons van gedachten te wisselen over de verbreding en de nieuw kansen voor de leefbaarheid in Hulten.

7 juli 2014 in the Chump vanaf 20:30u (inloop vanaf 20:00u).


Tijdens deze bijeenkomst willen wij aan u een aantal mogelijke scenario's voorleggen en deze met u door bespreken. Daarnaast informeren wij u uiteraard over de laatste stand van zaken en het proces (incl. tijdsplanning).


Mogelijke andere gespreksonderwerpen zijn:

- hoe om te gaan met de fietsverbinding tussen Rijen en Tilburg, door de kern Hulten

- reconstructie van de 'oude' Rijksweg door Hulten.


Doel van de bijeenkomst is om kansen en keuzes samen met u te benoemen, te verkennen en waar mogelijk te vertalen naar de structuurvisie stedelijk gebied en andere plannen, die momenteel in de maak zijn.


Bent u niet in de gelegenheid om naar deze bijeenkomst te komen, maar wilt u wel uw wensen inbrengen? Neem dan contact op met de projectmanager verbreding N282 Peter Rutgers (peter.rutgers@gilzerijen.nl of tel. 0161-290348)'.


Graag tot ziens op maandag 7 juli.'

-----------------------------------------------------------------------------

dec 2013

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen willen de N282 verbeteren op het traject Rijen-Hulten. Het gaat hierbij om verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bij Rijen en van de leefbaarheid in Hulten.


Daarvoor wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken en wordt Hulten autoluw gemaakt.


De provincie werkt op dit moment het voorkeursalternatief (zie afbeelding) technisch uit naar een zogenaamd principeplan. In dat plan is aangegeven hoe de provincie de verbreding van de N282 wil vormgeven. Voor sommige bewoners, bedrijven en belanghebbenden heeft verbreding en deels nieuw aanleggen van de weg volgens het voorkeursalternatief gevolgen. Daarom zijn er met deze partijen gesprekken gevoerd in de afgelopen periode. Ook over het uiteindelijke ontwerp neemt de provincie weer contact met hen op.


Voor het principeplan is meer tijd nodig dan aanvankelijk werd gedacht. Zoals het er nu naar uitziet is het in maart 2014 gereed en kan vervolgens het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op www.brabant.nl/N282 vindt u meer informatie over de verbreding van de N282.

N282 Tilburg

Ook op de pagina van de provincie kunt u de plannen voor de verbreding van de N282 op het traject Hulten-Reeshof volgen. Op 25 november 2013 startte de gemeente Tilburg met de uitvoer fase 1 (gedeelte Baron van Voorst tot Voorstweg  - Reeshofweg). Deze verbreding is naar verwachting in maart 2014 gereed. Fase 2 (gedeelte Reeshofweg – Burgemeester Letschertweg) is naar verwachting eind mei 2014 gereed. De gemeente Gilze en Rijen is met de gemeente Tilburg in overleg over een fietsbrug over de verbrede N282.

------------------------------------------------------------------------------------------------

mei 2013


Planning wegvak Gilze en Rijen

Voor het wegvak (Rijen-Hulten) tussen de Oosterhoutseweg en de Burgemeester Letschertweg moet het nieuwe bestemmingsplan nog in procedure worden gebracht. Voordat dit kan gebeuren zal het voorkeursalternatief technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd principeplan. Dit principeplan zal worden afgestemd met de bewoners en bedrijven die rechtstreeks te maken hebben met de aanpassingen aan de weg. Nadat het principeplan gereed is (mei 2013) zal het voorontwerp bestemmingsplan worden opgesteld en dit zal vanaf september 2013 ter visie worden gelegd.

Vaststelling reactienota                                             januari/februari2013 


Afronding principeplan                                              april / mei 2013

   

Besluitvorming gemeente (B en W/Raad)               mei / juni 2013

en Gedeputeerde Staten


Start voorbereiding realisatie                                    augustus 2013


Start procedure voorontwerp bestemmingsplan      september 2013


Ontwerp bestemmingsplan                                        begin 2014


Vaststelling bestemmingsplan                                   medio 2014


Beoogde start uitvoering                                           2e helft 2016 (onder voor-

                                                                                    behoud van procedure en

                                                                                    grondverwerving)

------------------------------------------------------------------------------sep 2012


Provincie maakt geld vrij voor omlegging en verbreding N282

link naar krantenartikel in weekblad Gilze en Rijen d.d. 26 september 2012

------------------------------------------------------------------------------

sep 2011

De oude Rijksweg tussen Breda en Tilburg dient te functioneren als een zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg’. Er wordt daarom momenteel een planstudie/MER uitgevoerd. In deze studie wordt onderzocht of de N282/Bredaseweg moet worden aangepast. Het gaat om het gedeelte bij Rijen, Hulten en de Reeshof. Niet alleen dient een oplossing te worden gevonden voor de stagnerende verkeersafwikkeling, ook de leefbaarheid en veiligheid moet erop vooruit gaan. De provincie Noord-Brabant onderzoekt samen met de gemeente Tilburg en de gemeente Gilze en Rijen de mogelijke oplossingen.

Meer informatie over de M.E.R-studie, verslagen van de workshops etc. kunt u vinden op onderstaande link van de gemeente Gilze-Rijen.

www.gilzerijen.nl/internet/n282-rijen-hulten-reeshof_3295/item/n282-documenten-en-planning_1263.html

  verslag Presentatie_N282_Rijen-Hulten-Reeshof

-----------------------------------------------------------------------------

Juli 2010

De provincie gaat samen met de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen onderzoeken hoe de doorstroming en veiligheid op de Bredaseweg ter hoogte van Rijen, Hulten en de Reeshof en de leefbaarheid rondom deze weg kan wordenverbeterd.

De provincie en de gemeetnen Tilburg en Gilze-Rijen ondertekenden in juni 2009 een samenwerkingsovereenkomst om de planstudie gezamenlijk op te pakken.


* Startnotitie

Inmiddels heeft de startnotitie ter inzage gelegen en zijn de richtlijnen voor het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld.


Uit de inspraakreacties op de startnotitie blijkt dat de problematiek leeft in de omgeving. De omgeving wijst op de rol van sluipverkeer dat rijdt van de A58 via de N260 en van de N282 en N631 naar de A27 en vice versa. Dit sluipverkeer draagt zo bij aan de verkeersdrukte en stagnatie op de aansluitingen. ook de aanleg van de noordwesttangent bij Tilburg is belangrijk voor het verkeersbeeld in de omgeving van de Reeshof en Hulten.


* Op weg naar de beste oplossing

De komende periode staat in het teken van het opstellen van het Milieueffectrapport (MER). Voor de herinrichting worden verschillende oplossingen onderzocht en de effecten op het milieu in kaart gebracht. Op basis van dit Milieu Effect Rapport kiezen de provincie en de gemeenten een voorkeurs-alternatief. Dit voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in bestemmings-plannen.


Op verschillende momenten in dit proces nodigen de provincie en gemeenten omwonenden en belanghebbenden uit om mee te denken over de problemen, oplossingen en voorkeuren voor de weg. Ook de alternatieven worden dan besproken.


* Alternatieven

In de startnotitie zijn drie alternatieven aangedragen om als mogelijke oplossing verder te onderzoeken. Tijdens de inspraak hebben zowel de bewoners van Hulten en Klein Tilburg als de EVO en TLN nog een nieuw aternatief ingebracht.


Op verschillende momenten in dit proces nodigen de provincie en gemeenten omwonende en belanghebbenden uit op mee te denken over de problemen, oplossingen en voorkeuren voor de weg. Ook de alternatieven worden dan besproken.


     WANNEER                                                         WAT

Maart 2010                                        workshop probleemanalyse

augustus 2010                                  workshop alternatiefontwikkeling

september / oktober 2010               informatieavond voorkeursalternatief

december 2009  /mei 2011              opstellen MER en Voorontwerp Bestemmingsplan

mei / juni 2011                                 ter inzage legging /inspraak

juni / augustus 2011                        opstellen Ontwerp Bestemmingsplan

september / oktober 2011               ter inzage legging / zienswijze (bezwaar)

begin 2012                                        vaststellen bestemmingsplan

begin 2012                                        ter inzage legging / beroep

2014 -2015                                       start uitvoering


* Milieu Effect Rapport (MER)

De provincie heeft het adviesbureau ARCADIS gevraagd om het MER op te stellen. Voor het MER onderzoekt ARCADIS de verkeers- en leefbaarheids-problematiek volgens de laatste inzichten. Ook maakt zij de alternatieven verder concreet met gedetailleerde ontwerpen. Op basis van deze ontwerpen worden de milieueffecten onderzocht.


* Workshops

Bij het tot stand komen van het milieueffectrapport willen de provincie en de gemeenten Gilze, Rijen en Tilburg graag met de omgeving in gesprek over de problemen en oplossingen voor de weg. Dit gebeurt op twee momenten in workshops. Bewonersorganisaties, belangengroepen en bedrijven(verenigingen) worden hiervoor uitgenodigd:


                          In de eerste workshop staat de beleving van de problematiek centraal.

     Wat zijn kansen en knelpunten voor oplossingen en aandachtspunten

voor het Milieu Effect Rapport?

 


De tweede workshop volgt als de ontwerpen in concept gereed zijn.

Hierin gaat het vooral over de alternatiefontwikkeling. Met de resultaten

worden de ontwerpen verder geoptimaliseerd.


* Informatieavonden en nieuwsbrieven

Naast de workshops informeren de provincie en gemeenten de inwoners uit het gebied en overige geïnteresseerden natuurlijk ook via informatieavonden, nieuwsbrieven, persberichten en hun website. Iedereen, ook de betrokkenen bij de workshops, heeft de kans om tijdens de formele inspraakrondes gedurende het traject zijn/haar mening te geven over de dan voorliggende plannen.


* Vragen

Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over het Milieu Effect Rapport, neemt u dan contact op met de projectleider van de provincie, Mevr. Leonie Holl.

Voor vragen over het bestemmingsplan u terecht bij de gemeente Gilze, Rijen of Tilburg.

verslag 1e workshop 16-3-2010

verslag 2e workshop 14-7-2010