H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

ARCHIEF                  iDOP Hulten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

mei 2017

---------------------------------------------------------------------------------------

jul 2016

verslag 21-6-2010

verslag 16-9-2010

verslag 9-11-2010

verslag 20-1-2011

verslag 14-2-2011

verslag 11-4-2011

verslag 6-6-2011

verslag 21-11-2011

verslag 15-3-2012

verslag 18-6-2012

verslag 14-1-2013

verslag 8-4-2013

verslag 13-1-2014

verslag 23-6-2014

verslag 24-11-2014

verslag 9-2-2015

verslag 12-5-2015

verslag 8-12-2016

plan van aanpak

24-4-2015

Verslagen klankbordgroep iDOP:

nieuwsbrieven iDOP:

Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 5


Het ontwerpbestemmingsplan betreft de herbestemming van het perceel Rijksweg 5 in Hulten. Dit bestemmingsplan regelt het toekomstig gebruik van het perceel. Het perceel heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemmingen ‘specifieke vorm van horeca – restaurant’ en ‘specifieke vorm van natuur – speelbos’. Het ontwerpbestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.


Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten ligt met ingang van 16 mei 2017 voor 6 weken ter inzage, tot en met 26 juni 2017. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.


Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Huijben, per mail via johanhuijben@abg.nl of telefonisch via 088-3821126


https://www.gilzerijen.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/ontwerpbestemmingsplan-rijksweg-5-in-hulten.html

---------------------------------------------------------------------------------------

dec 2015

2 iDOP 2 okt 2010

3 iDOP 3 nov 2010

4 iDOP 4 feb 2011

5 iDOP 5 mrt 2011

6 iDOP 6 sep 2011

nr 1 sep 2012

nr 2 apr 2013

nr 3 dec 2013

nr 4 jul 2014

nr 5 apr 2015

nr 6 dec 2015

  nieuwsbrief dec 2015

- werkgroep N282

- snel internet in buitengebied mogelijk

- Kunstwerk Hulten

- bouwen/wonen Eikenveld

- wandelpaden

- ruimte voor ruimte bouw plannen

---------------------------------------------------------------------------------

april 2015

Jaargang 5, april 2015

- bewonersbijeenkomst 30/3/2015

- speelbos klussers gezocht

- Hultenaren maken samen kunst

- bouwen/wonen Eikenveld

- wandelpaden

- openingstijden/beheer Stilte Ruimte

  nieuwsbrief 5 april 2015

---------------------------------------------------------------------------------

juli 2014

Verslagen dorpsgesprekkeniDOP:

- verbreding N282

- sportveld

- nieuwe fietsstalling 'kerkplein'

- bouwen/wonen Eikenveld

- WMO-raad


  nieuwsbrief 4 juli 2014

Aankondiging bewonersavond Structuurvisie Stedelijk Gebied

Voor het project Structuurvisie Stedelijk Gebied wordt door de gemeente een bewonersavond georganiseerd die voor iedereen toegankelijk is. Er zal onder andere worden ingegaan op de ontwikkelingen in de stedelijke inrichting van Hulten.

Dit heeft raakvlakken met onze iDOP plannen. Ook zal er een toepassing gelanceerd worden waarmee het mogelijk is om via internet op de kaart van Hulten aan te geven welke plekken/locaties je positief of juist negatief vindt en waarom. De informatie die op deze manier verzameld wordt zal gebuikt worden om de Structuurvisie verder vorm te geven. Dit is dus een uitgelezen kans om ook langs deze weg focus te krijgen op de wensen en ideeën die we vanuit iDOP hebben.

Eerste iDOP-Hulten project is gereed.  

Doelstelling van de bewonersavond is dat de inwoners kennis nemen van het door de Gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen en de uitwerking hiervan in een visiekaart per kern. Deze visiekaarten worden op de bewonersavond gepresenteerd. Vervolgens krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hun inbreng kenbaar te maken. 

De bewonersavond voor de kernen Rijen en Hulten vindt plaats op woensdag

2 april 2014 om 19:00u in de grote zaal van cultureel centrum De Boodschap in Rijen.

Afgelopen zaterdag 12 mei was het dan zover, het nieuwe speelbos aan het kerkplein is geopend onder het genot van een kop koffie , limonade en gebak.

De kinderen stonden te popelen om alle speeltoestellen te verkennen , maar eerst moest gezocht worden naar de letters die de naam van dit speelparadijs zouden onthullen. Na driftig zoeken en puzzelen was het dan zover: SPEELBOS DE KERKUIL.

------------------------------------------------------------------------------

mei 2012

In het speelbos zijn verschillende toestellen geplaatst: balanceer boomstammen, wigwam, vogelnestschommel, zwerfkeien, klimpyramide, kabelbaan, heksenkring van houten palen, duikelrek en veerwip, waarop naar hartenlust gespeeld  kan worden.

Moe na al dat ravotten, was er nog een verrassing voor de kinderen. Na uitleg van juffrouw Ria, mochten de kinderen een heus insectenhotel bouwen.

En nu maar wachten op de nieuwe bewoners.

Voor meer foto's klik 

---------------------------------------------------------------------------------

okt 2012

keet sportveld

De afgelopen maand is de keet op het sportveld behoorlijk toegetakeld. Onlangs was ook de waterleiding vernield, waardoor het meer een waterballet dan sportveld was. Watertoevoer is inmiddels afgesloten. Besloten is de keet te verwijderen.

------------------------------------------------------------------------------

2011

Projecten

In het iDOP staan in totaal 25 agendapunten (met concrete projecten/acties) die we willen uitvoeren om de leefbaarheid in Hulten te verbeteren. Elk agendapunt heeft een contactpersoon, iemand die verantwoordelijk is voor de aansturing, planning en financiën van dat actiepunt. Ook informeert de contactpersoon vier keer per jaar de overige leden van de klankbordgroep over de stand van zaken.

Op 22 februari 2011 hebben de bewoners tijdens de slotbijeenkomst aangegeven welke acties uit het iDOP de hoogste prioriteit moeten krijgen. De bewoners vinden de volgende projecten van groot belang:

woningbouw voor doelgroepen


de realisatie van een speelbos


de centrale rol van het dorpsplein


wandelpaden

Een aantal projecten is sterk afhankelijk van de effecten van de zonering rondom de vliegbasis en de toekomst van de N282. Hierover zijn nog geen definitieve besluiten genomen.

Wonen (agendapunten 2 + 17 + 18 +19 uit iDOP) Contactpersoon Michel van Boxtel

Er zijn veel vragen over de woningplannen in Hulten. Binnen de gemeente is een projectleider Wonen mevr. S. Wientjens aangewezen als vast contactpersoon voor de werkgroep Wonen. Zij informeert de contactpersoon regelmatig over de laatste stand van zaken.

Herinrichting parochiebos tot speelbos (agendapunt 6)Contactpersoon Mike van Oosten

Voor dit agendapunt is een werkgroep opgericht met als contactpersoon Mike van Oosten. Eerst zijn de wensen, randvoorwaarden en budgetten in beeld gebracht. Daarna heeft BTL advies en realisatie de opdracht gekregen om het speelbos aan te leggen. Op 14 maart is de gebruiksovereenkomst met de Parochie Heilige Geest, de werkgroep Speelbos en de gemeente ondertekend. Op zaterdag 12 mei 2012 wordt het speelbos officieel geopend.

Dorpsplein en N282 (agendapunt 5 + 13+ 24) contactpersoon Hans Mertens

De inrichting van het dorpshart is nauw verbonden met de toekomst van de N282. Ook hier is een vast contactpersoon binnen de gemeente aangewezen; dhr. H. Overbeeke (afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling). Dhr. Overbeeke onderhoudt direct contact met Hans Mertens (contactpersoon) van de klankbordgroep.

Wandelpaden (agendapunt 22) contactpersoon Karin Wouters

De Heemkundekring heeft een verzoek ingediend om meer aandacht te vragen voor de Stenen Beer in Hulten. Het idee is om deze op te nemen in een wandelroute.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in februari 2011 hebben enkele bewoners uit Hulten zich ook al aangemeld voor de werkgroep van dit agendapunt.

Voor de uitvoering van de projecten is geen subsidie meer beschikbaar bij de Provincie en wordt op zoek gegaan naar nieuwe financiële middelen.

------------------------------------------------------------------------------

feb. 2011

Op 22 februari 2011 om 19:30 uur heeft het 3e en tevens laatste dorpsgesprek plaats gevonden in The Chump. Op deze avond werd de visie voor Hulten gepresenteerd en werd het eerste exemplaar van het iDOP aangeboden aan de gemeente. Het college zal later het jaar met een eerste reactie op het iDOP komen.

Voor inhoud van het eindrapport 2011 klik op onderstaande link.

www.gilzerijen.nl/internet/dorpsontwikkelingsplannen_3533/rubriek/idop-hulten_1453.html

 iDOP boekje

---------------------------------------------------------------------------

feb. 2011

---------------------------------------------------------------------------

nov 2010

Op 30 november heeft het 2e dorpsgesprek plaatsgevonden over de toekomst van Hulten.

------------------------------------------------------------------------------

juli 2010

De eerste iDop nieuwsbrief is verschenen.

------------------------------------------------------------------------------

juli 2010

Afgelopen maandag 12 juli jl., hebben we samen met een aantal medewerkers van bureau 'LOS stadomland' een verkennende rondgang gemaakt door de kern en het buitengebied van Hulten en zijn er korte intervieuws gehouden. Dit bureau heeft de opdracht gekregen van de gemeente Gilze en Rijen om een i-DOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) voor Hulten te ontwikkelen – in navolging van Molenschot.

Een dorpsontwikkelingsplan is een integraal ontwikkelingsplan, waarbij alle aspecten van de leefbaarheid in een dorp worden meegenomen. Een dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een toekomstvisie en een set concrete maatregelen om de doelen uit de visie te behalen. Bij het opstellen van dit plan zijn de volgende partijen betrokken: gemeente Gilze-Rijen, ontwerpbureau LOS stadomland, de klankbordgroep en de bewoners van Hulten en voormalig Hulten. Om alvast een indruk te krijgen kun u kijken op de site van onze gemeente www.gilzerijen.nl (kies: wijken en veiligheid, i-DOP Molenschot).

Stappenplan:

·         Bij deze verkennende fase hebben Helene van Dongen-van zon en Michel van Boxtel (voorzitter Belangenvereniging Hulten) – in nauw overleg met Nathalie van Baardwijk-Touw van de gemeente – contacten gelegd met Pierre Schellekens, Karin Wouters, Corrie Gillis, Marianne Bezems en Ton Brouwers. Zij hebben een 'rondje Hulten' meegelopen en ook tijdens de interviews de nodige informatie verstrekt aan de medewerkers van LOS stadomland.

·         In week 29 zal de gemeente een eerste Nieuwsbrief uitbrengen om alle bewoners uit Hulten te informeren.

·         Na deze verkennende studie is het de bedoeling dat er een Klankbordgroep wordt samengesteld. Dit is een actieve groep mensen, die meehelpen de voorstellen en actiepunten vorm te geven.

------------------------------------------------------------------------------------------------

17 juli 2010

Bureau LOS Stadomland krijgt van de gemeente Gilze en Rijen de opdracht om een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) op te stellen voor de kern Hulten.

De belangenvereniging Hulten, een nog samen te stellen klankbordgroep en inwoners van Hulten worden nauw betrokken bij het opstellen van het iDOP. LOS Stadomland brengt de komende week de huidige situatie in kaart. De belangenvereniging Hulten is hierbij betrokken. Deze maand verschijnt ook een eerste nieuwsbrief voor alle inwoners. In september vindt de eerste dorpsbijeenkomst plaats. Begin 2011 moet het iDOP klaar zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------

nov. 2009 

hebben we samen met de school, het dorpshuis en de parochie een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om meer aandacht te geven aan de leefbaarheid in Hulten. Bijvoorbeeld d.m.v. een integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP)zoals dat ook voor Molenschot is opgesteld.

Inmiddels heeft de gemeente bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor het opstellen van een iDOP voor Hulten. Als die wordt toegekend zullen we met alle bij Hulten betrokken partijen en belanghebbenden het beeld samenstellen van Hulten over 10 tot 15 jaar en vaststellen welke acties nodig zijn om de leefbaarheid te behouden of zelfs te verbeteren.