H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

ARCHIEF          Woningbouw Hulten

------------------------------------------------------------------------------------------------

jan. 2019

------------------------------------------------------------------------------

dec. 2016

waterparagraaf onderzoek Eikenveld 2015

verkennend natuuronderzoek Eikenveld 2015

voortgangsrapportage 2e helft 2014

presentatie CPO Hultens End jan. 2014

voortgangsrapportage 1e helft 2014

Hulten 1e halfjaar 2014 (plattegrond)

verslag 13 mei '13 the Chump

Handout Hultens End info avond 13 mei '13

voortgangsrapportage 1e helft 2013

voortgangsrapportage 2e helft 2013

vormvrije M.E.R. beoordeling Eikenveld 2009

verkennend bodemonderzoek Eikenveld 2009

nota inspraak en overleg Eikenveld 2009

externe veiligheid onderzoek Eikenveld 2009

akoestisch onderzoek Eikenveld 2009

milieu gebruiksruimte onderzoek Eikenveld 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------

nov. 2016

meer foto's

----------------------------------------------------------------------------------------------------

jul. 2016

Na jaren erover gesproken te hebben, gaat het uiteindelijk toch gebeuren.

maandag 18 juli waren de eerste aktiviteiten merkbaar, er werd gegraven en de eerste materialen werden afgeleverd.


Een aantal foto's van de eerste werkzaamheden.

meer foto's

----------------------------------------------------------------------------------------------------

apr. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

dec. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

sep. 2015

RUIMTE VOOR RUIMTE KAVELS

----------------------------------------------------------------------------------------------------

juli 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

aug 2014

Hulten Ruimte voor Ruimte

Stand van zaken: Start bouw gepland in 2016.

Planning of acties: Dit plandeel losgeknipt van Hultens End.

Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld.

Overleg met initiatiefnemer (Provincie) over realisatieovereenkomst loopt.


Uitbreiding Hulten (Hultens End)


Stand van zaken: start bouw gepland in 2015 voor 10 woningen.

Planning of acties: bestemmingsplan is vastgesteld. Overleg wordt gevoerd t.a.v. C.P.O.

------------------------------------------------------------------------------------------------

juni 2013

Hulten Ruimte voor Ruimte


Stand van zaken: Start bouw gepland in 2015.

Planning of acties: Dit plandeel losgeknipt van Hultens End.

Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld.

Overleg met initiatiefnemer (Provincie) over realisatieovereenkomst loopt.

Uitbreiding Hulten (Hultens End)

Stand van zaken: start bouw gepland in 2014 voor 8 woningen.

Planning of acties: bestemmingsplan is vastgesteld. Overleg wordt gevoerd t.a.v. C.P.O.

Ontwerpbestemmingsplan Hultens End

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen stelde op 16 april 2013 het ontwerpbestemmingsplan ´Hultens End´ vast. Dit bestemmingsplan moet de bouw van woningen mogelijk maken op het sportveld aan de Oude Baan in Hulten.

Het college stelde verder vast dat geen ontwerp exploitatieplan vastgesteld behoeft te worden omdat de gemeente eigenaar is van de gronden.Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van  25 april 2013 tot en met 5 juni 2013 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan tijdens de openingstijden inzien in verenigingsgebouw “De Chump” in Hulten. Dit plan is direct te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar publiceert de gemeente Gilze en Rijen het bestemmingsplan volgens de landelijke Ruimtelijke Ordening Standaard (RO-Standaard 2008).

Iedereen kan een zienswijze indienen

Iedereen mag een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Dat is bepaald in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Iedereen kan ook een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Dat is bepaald in artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

Zienswijze indienen

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 0161.

------------------------------------------------------------------------------

mei 2013

 

Hulten Ruimte voor Ruimte

Stand van zaken: Start bouw gepland in 2015.

Planning of acties: Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan hebben geleid tot aanpassing van het stedenbouwkundig plan. Ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Overleg met initiatiefnemer over realisatieovereenkomst loopt. Overeenkomst wordt op korte termijn aan college voorgelegd ter tekening.

Uitbreiding Hulten (Hultens End)


Stand van zaken: Start bouw gepland in 2014 voor 18 woningen.

Planning of acties: Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is een zienswijze van de provincie ontvangen. Het bestemmingsplan wordt in september ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

------------------------------------------------------------------------------

mei 2013

Collectief bouwen in Hulten iets voor u?


De gemeente hield maandag 13 mei 2013 samen met Bureau Bouwen in Eigen Beheer een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Hultens End en de mogelijkheden voor collectief bouwen.


Tijdens deze avond meldden zich al geïnteresseerden voor collectief bouwen. U hebt de mogelijkheid om bij hen aan te sluiten.


Samen bouwen


De gemeente geeft op de locatie van het oude sportveld aan de Oude Baan in Hulten bouwgrond uit waarbij de verkaveling nog niet vast ligt. Mede op verzoek van de iDOP werkgroep Wonen Hulten gaf Bureau Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) een toelichting op Collectief Particulier opdrachtgever schap (CPO), het (gezamenlijke) bouwproces  daarbij en prijsvoorbeelden van de te bouwen woningen.


Vanaf 150.000 euro


BIEB heeft een eerste indicatie gegeven voor de startprijzen van de in CPO te bouwen woningen. Deze bedraagt bij een perceel van 143 m2 €150.000 vrij op naam voor een starterswoning en €206.000 vrij op naam voor een twee-onder-een-kap. Het gaat daarbij om compleet afgewerkte woningen. De gemeente verstrekt daarnaast startersleningen van maximaal €25.000.


Meedoen


Aan het einde van de avond gaven meerdere mensen aan enthousiast te zijn over de plannen en te willen onderzoeken of ze gezamenlijk zelf kunnen bouwen. Zij zoeken nog mensen die mee willen doen aan dit initiatief. Heeft u zelf interesse in gezamenlijk collectief bouwen tegen een gunstige prijs op deze mooie landelijke locatie? Kijkt u dan op onze website voor meer informatie en een inschrijfformulier.


Meer informatie


Begin juni inventariseren wij de binnengekomen reacties zodat we de geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen brengen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectmanager Sandra Wientjens via telefoonnummer 14 0161 of via woningbouwhulten@gilzerijen.nl.


Het inschrijfformulier kunt u vinden op de www.gilzerijen.nl, publicaties, gemeentelijk nieuws.

------------------------------------------------------------------------------

mei 2013

------------------------------------------------------------------------------

mei 2012

Akkoord bouw huizen Veenstraat Molenschot

 

09 mei 2012


MOLENSCHOT - Defensie gaat akkoord met woningbouw aan de Veenstraat in Molenschot. 


Dat heeft wethouder Willem Starreveld dinsdagavond bekend gemaakt. Officieel mogen de woningen er volgens de regels niet komen, maar Defensie heeft toegezegd geen bezwaar te maken. Ook de woningen in Hulten mogen er van Defensie komen.


In Molenschot is al jaren niet meer gebouwd. De aanwezigheid van geluidszoneringen gooiden steeds roet in het eten. Inmiddels ijvert de gemeente Gilze en Rijen al enkele jaren voor woningen aan de Veenstraat. Hier moeten 28 huizen komen op een voormalige agrarische locatie en een garagebedrijf. Om de woningen toch gebouwd te krijgen, lobbyt de gemeente bij Defensie. Met succes. De eerste tien huizen moeten volgend jaar gebouwd worden.


Defensie gaat ook akkoord met de woningbouwplannen op Hultens End in Hulten. Op het sportveld en op de bedrijfslocatie ernaast moeten zeventien woningen komen, ook al in 2013.

------------------------------------------------------------------------------

Hulten Ruimte voor Ruimte


Stand van zaken: Start bouw gepland in 2012.

Planning of acties: Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan leiden tot aanpassing stedenbouwkundig plan. Hierover wordt overleg gevoerd met initiatiefnemer. Overleg met initiatiefnemer over realisatieovereenkomst loopt nog.


Uitbreiding Hulten


Stand van zaken: Start bouw gepland in 2013.

Planning of acties: Voorontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Reacties zijn ondertussen ontvangen en er vindt nog steeds overleg met het Ministerie van Defensie plaats over het plan. Overleg met grondeigenaren over bestem-mingsplan en realisatieovereenkomst is nog gaande.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

jan. 2011

Voorontwerp bestemmingsplan Hultens End


Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft het voorontwerp bestemmingsplan Hultens End vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan Hultens End is een uitbreiding van de kern Hulten met ongeveer 35 woningen aan de noordzijde van de Oude Baan en aansluitend op de bestaande bebouwing langs de weg. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 20 januari 2011 tot 3 maart 2011 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagen van 8.30 tot 19.00 uur, ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen (Raadhuisplein 1 in Rijen). Bovendien ligt het plan ter inzage in the Chump in Hulten.

Daarnaast kunt u dit ontwerpbestemmingsplan downloaden van de internetpagina van de gemeente Gilze en Rijen (bouwen en wonen).


In de periode dat het plan ter inzage ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze - zowel schriftelijk als mondeling - over het voorontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen en moeten voorzien zijn van naam, adres en handtekening van de indiener, datum, het plan waarop de zienswijze betrekking heeft en de redenen van de zienswijze. Als u de zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, wordt u verzocht binnen de inzagetermijn contact op te nemen met Ad v/d Groes, van de gemeente Gilze en Rijen, telefoonnummer 0161-290271.


------------------------------------------------------------------------------

feb. 2010

Door de gemeente worden mogelijkheden tot bouw van twintig tot dertig woningen onderzocht aan de noordzijde van de Oude Baan op de locatie van het sportveld en ten westen van het sportveld. Daarnaast wordt overleg gevoerd met Ruimte voor Ruimte over mogelijkheden van woningbouw, grenzend aan de gemeentelijke locatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marijn Hartgerink van de gemeente via het telefoonnummer 0161 290200.

Inmiddels hebben een aantal Hultense jongeren aangegeven in Hulten te willen bouwen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt 2009

´Nieuwe Woonwijk in Hulten´ 

door Maartje Huijben, BNdestem, d.d. 20-3-2009

Op de lokatie van het huidige trapveld aan de Oude Baan en een aangrenzend perceel komen 25 woningen. Op de naastgelegen grond wil de gemeente nog eens tien woningen in het kader van de provinciale regeling ´ruimte voor ruimte´ realiseren.

De laatste keer dat het dorp met een kleine woonwijk is uitgebreid, dateert van halverwege de jaren tachtig. ´Sindsdien wordt er af en toe een woning gebouwd´, zegt Wethouder Lau Lavooij. ´Maar voor Hulten geldt een beetje helzelfde als voor Molenschot. Ook daar zijn belemmeringen in verband met de vliegbasis. We kunnen de kern niet zomaar uitbreiden.´

Toch is de wethouder ervan overtuigd dat het nieuwste plan kans van slagen heeft en de provincie hieraan meewerkt. De gemeente is al in het bezit van de benodigde gronden.

De 25 woningen komen deels op het trapveldje aan de Oude Baan en deels op de aangrenzende percelen. Het sportveld wordt hiervoor verplaats en komt verder naar het noorden te liggen. Rechts van het huidige veld heeft de gemeente plannen om nog een tien grote vrijstaande woningen te realiseren. ´Deze kunnen worden gebouwd in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling van de provincie´, zegt Lavooij. ´Daarbij worden stallen in het buitengebied afgebroken. Daarvoor in de plaats kunnen we grote bouwkavels uitgeven.´

De wethouder hoopt volgend jaar al met de bouw van de eerste fase te beginnen. Daarvoor moet eerst nog het bestemmingsplan worden aangepast. ´De woonwijk wordt in fases gebouwd´, zegt Lavooij. ´Van de 25 woningen valt 25% in de goedkope sector, 50% in de betaalbare categorie en 25% is duurder. Ik hoop dat we over een jaar al met de bouw kunnen beginnen.´

Volgens Lavooij is er vraag naar nieuwbouwwoningen in Hulten. ´De afgelopen jaren heeft de werkgroep Leefbaarheid Hulten meerdere malen dergelijke verzoeken weggelegd. Daarbij hebben ze aangetoond dat een aantal jongeren toch graag in het dorp wil blijven wonen. maar nu noodgedwongen uitwijkt naar andere plaatsen.´