H.Kayen  © 2009 • Belangenvereniginghulten.nl  

ARCHIEF           luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

dec 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------

jan 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

okt 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

sep 2018

HET ANTWOORD (via de petitionaris)


Resultaten van de petitie uit overleg van 26 september 2018


Wat een steun kreeg de petitie: met 734 handtekeningen in de achterzak kon een stevige delegatie 26 juni naar Den Haag.

En nu, inmiddels nog eens 50 handtekeningen verder, bent u natuurlijk benieuwd wat dat heeft opgeleverd.


De Commissie voor Defensie heeft ons die dag ontvangen en onze vragen en kanttekeningen bij het proces van de geluidzonering gehoord.


Op 5 juli volgde het debat in de Tweede Kamer waar bijna 1,5 uur de vliegbasis Gilze Rijen centraal stond.


Nu, 3 maanden later, op 26 september, zaten de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en omliggende gemeenten weer bij elkaar in de commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen).


En daar hoorden we de eerste resultaten:

  • De Tweede Kamer heeft op 5 juli unaniem een motie aangenomen met de opdracht aan de staatssecretaris om er toch vooral voor te zorgen dat de nieuwe geluidzone kan rekenen op brede steun van de omwonenden. Dat betekent hoe dan ook dat wij meer bij de besluiten worden betrokken.
  • De vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie, de heer Kwast, heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt aan een aanvullend Milieu-Effect-Rapport, waarin ook voorstellen van de omwonenden zijn verwerkt. Dan zal duidelijk worden of de in onze ogen veel te grote reserveruimte voor een squadron JSF-vliegtuigen en extra helikopters kleiner kan worden.
  • De staatssecretaris heeft een beperkt meetnet toegezegd, waarvoor een werkgroep aan de slag gaat die de volgende vragen moet beantwoorden: Wat moet er precies gemeten worden, waar en hoe lang?
  • Nog in oktober dit jaar komt er een visie op de inzet van simulatoren bij de luchtmacht en kunnen we zien of dat ook voor Gilze Rijen voordelen met zich mee gaat brengen.
  • Er is onderzoek gestart naar toepassing van de meest moderne en geschikte berekeningsmethode voor geluidoverlast van de vliegbasis: Lden.
  • Alle gegevens bij elkaar worden in een nieuw zonevoorstel verwerkt. Een nieuwe planning zal aangeven wanneer, maar duidelijk is dat uiterlijk 1 november 2021 alles klaar moet zijn.


Samenvattend: uw handtekening onder de petitie heeft echt bijgedragen aan het realiseren van de daarin gedane verzoeken.


Dat is een geweldige steun voor de vrijwilligers die zich inspannen voor een stillere vliegbasis én een flinke stap voorwaarts voor verbetering van ons woon- en leefklimaat.


Een bijzonder woord van dank aan petities.nl die dit (helemaal gratis) mogelijk heeft gemaakt.


Jeanine van Hapert (initiatiefneemster).


EINDE REACTIE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

juli 2018

Petitie Luchthavenbesluit Succesvol!


Op 5 juli is verlenging van de termijn  waar-

binnen de luchthavenbesluiten  genomen

moeten worden besproken in  de Tweede

Kamer


Hoewel de discussie niet zou gaan  over de

vliegbasis Gilze Rijen, maar   over de verleng-

ingswet, was het wel  het belangrijkste

inhoudelijke gesprekonderwerp in de kamer.


Over de verlenging van de termijn zelf

was men het snel eens.  Of de staatsecretaris

onze voorwaarden uit de petitie  wilde over-

nemen, was nog maar de vraag.Alle sprekers van de Partij voor de Dieren, D66, Groen Links, CDA, VVD, PvdA verwezen naar de door de omwonenden ingediende petitie, wat aangeeft dat  de Kamerleden goed naar ons (en de gemeente) hebben geluisterd.


Ze hebben de staatssecretaris bevraagd over de verschillende onderwerpen die ons bezig houden. (Kijk of luister via deze link: http://2ekmr.nl/YTs naar de beraadslagingen van 5 juli).


Staatssecretaris Visser van Defensie heeft onze in de petitie genoemde vragen gelukkig allemaal beantwoord: ja, het ministerie zal de MER-rapportage aanpassen aan de adviezen van de MER-commissie. Daar zijn we blij mee.


En ja, ook zij spreekt de wens uit dat het de laatste keer is dat de minister om uitstel van de termijn moet vragen waarbinnen de luchthavenbesluiten moeten zijn vastgesteld.


Ten aanzien van het door ons gevraagde meetnet merkte ze op dat hier toch wel erg veel kosten mee gemoeid zijn en dat volgens de wet de geluidbelasting moet worden berekend en niet gemeten. (Inmiddels weten we via de metingen tijdens de belevingsvlucht bij Lelystad dat de gemeten waarden aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de berekende)


Des al niettemin zal defensie in overleg met de omwonenden willen meewerken aan een proefopstelling.  Hoe dan ook zullen wij blijven opteren voor een breder meetnet, zoals dat ook in Leeuwarden en Eindhoven operationeel is en op elk moment voor iedereen toegankelijk. Alleen dan komt er zicht op de werkelijk optredende geluidbelasting bij de omwonenden van de basis.


Voor wat betreft de relatie tussen Defensie en haar buren verwijst de staatssecretaris naar het COVM-overleg dat tweemaal per jaar plaatsvindt en waarbinnen toch de belangrijkste zaken worden geagendeerd. Maar juist hier wringt hem de schoen.  De COVM-vergadering is in de praktijk niet meer dan een uitwisseling van gegevens tussen defensie, de omliggende gemeenten en omwonenden. Er is zelden sprake van overleg, van “hoe komen we er samen uit”, wat kunnen we samen doen om de problemen te verminderen, wanneer zouden we dat kunnen doen en wat is daar voor nodig. Vragers aan de ene kant van de tafel, en afhoudende antwoorden aan de andere kant.  Hier valt nog een wereld te winnen. En dat zal ook wel moeten in het kader van het voorgenomen luchthavenbesluit.


Andere inhoudelijke punten die aan de orde kwamen en erg belangrijk zijn voor Gilze Rijen:

Simulatoren: defensie is bezig met een verkenningsnotitie naar het gebruik van simulatoren. Maar zegt de staatssecretaris: dat gaat niet per definitie leiden tot minder geluidoverlast. Eigenlijk wil defensie de vrijkomende geluidruimte invullen met extra vliegbewegingen. Er is immers meer materieel en geld beschikbaar om te oefenen. Deze verkenning is in het najaar gereed. Hij zal ook eerst in de kamer worden besproken voordat de nieuwe geluidzone rond Gilze Rijen wordt vastgesteld.  Correct natuurlijk, al voelt het als een zoektocht om straks te kunnen rechtvaardigen dat de inzet van simulatoren niet leidt tot minder overlast in de nabije omgeving. Een gemiste kans?


De reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen. Dit regelen met een ontheffingsprocedure heeft niet de voorkeur van de staatssecretaris. Zij liet zich ontvallen dat als deze geluidruimte wordt weggegeven je hem waarschijnlijk nooit meer terugkrijgt. Maar gemeente en omwonenden zijn van hun kant bang dat ruimte die niet echt nodig is, straks wel ongevraagd kan worden vol gevlogen. De staatssecretaris heeft in het overleg met de gemeente toegezegd te kijken of er wellicht een andere oplossing haalbaar is. Vooralsnog houdt zij vast aan de reservefunctie.


Toepassing van de juiste rekenmethode: defensie gaat onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn.  Dat is namelijk voor elk vliegveld anders en dat kan consequenties hebben voor vliegvelden die al gezoneerd zijn?  Uiteraard moet dat ook weer wettelijk verankerd worden en dat kost tijd. Dat de uitkomsten van de KE-systematiek absoluut niet in de buurt komt van de werkelijk ervaren overlast van helikopters kwam helaas niet (meer) aan de orde en hierop is door de Kamerleden niet meer doorgevraagd.


Samengevat kunnen we stellen dat de problematiek van de vliegbasis Gilze Rijen inmiddels op het netvlies staat van kamer en staatssecretaris. En wat ons betreft gaat dat zo blijven.


Een wel heel bijzonder resultaat van de petitie: de geluidzone van de basis Gilze Rijen moet opnieuw.

Alle ondertekenaars, bijna 800 inmiddels, hebben hiermee hun stem kunnen laten horen tot in Den Haag!

 

De opstelling en de antwoorden van Staatssecretaris Visser van Defensie zijn een eerste begin.

De komende herfst zal blijken of we verdere stappen voorwaarts kunnen zetten.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

juni 2018

Bewoners starten petitie geluidzone vliegbasis Gilze Rijen


Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom de vliegbasis Gilze Rijen. Dat betekent meer heliherrie voor omwonenden. En dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid van iedereen die rond de vliegbasis woont. Zo’n 300.000 omwonenden zullen geluidhinder ondervinden, 45.000 zelfs ernstig.

Omwonenden van de vliegbasis Gilze Rijen zijn een petitie gestart voor een kleinere geluidzone. Zij vinden de MER-commissie aan hun kant: het rekenwerk van Defensie moet opnieuw. Ruim 800 omwonenden hebben bij defensie bezwaar ingediend want bij de plannen wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met hun belangen. Op 26 juni wordt de petitie aangeboden aan de tweede kamer. Iedereen kan tekenen.


Veel te veel mensen zullen strak last krijgen van geluidoverlast van de vliegbasis Gilze Rijen. Grote delen van Tilburg en Breda kunnen meegenieten, naast Gilze Rijen zelf, Alphen Chaam en Dongen. Maar het kan wel anders! Defensie kan meer gebruik te maken van simulatoren voor standaard manoeuvres, kan stillere helikopters kopen bijvoorbeeld of andere, hogere vliegroutes gebruiken. De taken en geoefendheid van piloten komen hierdoor niet in gevaar. Minder hinder, minder overlast is wel degelijk mogelijk en daarmee dus ook minder of geen woningen die nog eens extra tegen geluid geïsoleerd moeten worden.


De leefbaarheid en gezondheid is van belang!


Uitstel


De minister heeft aan de Tweede Kamer 3 jaar uitstel gevraagd van de termijn waarbinnen de definitieve geluidzone moet zijn vastgesteld.

De omwonenden grijpen dit aan om de Tweede Kamer te vragen dit niet zonder meer toe te staan, maar daar voorwaarden aan te verbinden. Een belangrijke voorwaarde is dat voor die periode een geluidmeetnet wordt geïnstalleerd waarmee de verschillen tussen berekeningen en werkelijkheid duidelijk worden. Verder kan de tijd van 3 jaar goed worden gebruikt om alle adviezen van de MER-commissie helemaal uit te werken. Tijd ook voor goed overleg met de omwonenden. En tot slot: een vierde verlenging zou echt niet meer moeten kunnen. De omwonenden wachten al sinds 1995 op duidelijkheid als het gaat om de gevolgen van het verplaatsen van onze helikopters naar Gilze Rijen.

Op 26 juni wordt de petitie aan de commissie voor Defensie van de Tweede Kamer aangeboden. Hij is te vinden op Petities.nl : De geluidzone van de basis Gilze Rijen moet opnieuw! Of via de link:


Ga naar petitie


https://petities.nl/petitions/de-geluidzone-van-de-basis-gilze-rijen-moet-opnieuw?locale=nl


------------------------------------------------------------------------------

mei 2018

https://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3050

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt. 2018

Informatie uit het COVM van 28 maart


Defensie meldt dat er minimaal 771 zienswijzen zijn ingediend.

Dit  kunnen er meer worden, omdat het postsysteem van Defensie niet op dit  grote

aantal  berekend was.


Ter vergelijking: bij de vaststelling van de luchthavenbesluiten van Woensdrecht en Twente zijn indertijd respectievelijk 25 en 100 zienswijzen ingediend.


Gilze-Rijen is hiermee voor Defensie een triest negatief record.


Defensie heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om de deadline van 1 november naar achter te verschuiven, zodat er meer tijd beschikbaar is om het besluit zorgvuldig voor te bereiden.


Op 16 april a.s. is er een vooroverleg tussen Defensie en de Commissie MER over de ingediende zienswijzen.


In mei wordt een extra COVM overleg van de Commissie MER en mogelijk ook de ractie nota van Defensie te bespreken.


wordt vervolgt ......

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

                     zienswijze Belangenvereniging Hulten / werkgroep iDOP Hulten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

feb. 2018

voorbeeld zienswijzen gemeente Gilze-Rijen en Molenschot


U kunt van deze zienswijzen gebruik maken om uw eigen zienswijze in te dienen.

                     zienswijze gemeente Gilze-Rijen

                     zienswijze burgers Molenschot

brief bewoners Molenschot indienen zienswijze

------------------------------------------------------------------------------

bewonersavond 22 feb in the Chump


Afgelopen donderdag was er een bewonersavond  m.b.t. zienswijze luchthavenbesluit.

Hieronder  de presentatie zodat u deze nog rustig kunt na lezen.

                     presentatie bewonersavond 22 feb. in dorpshuis the Chump

------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Ontwerp-luchthavenbesluit


  22 februari  a.s.          20:00u            Dorpshuis The Chump


De Belangenvereniging Hulten e.o. en iDOP Hulten nodigen u uit.


Waarvoor??


graag willen we met u van gedachten wisselen over het Ontwerp Luchthavenbesluit en de gevolgen voor Hulten


Een belangrijk onderwerp daarbij is: het indienen van een zienswijze
staat klaar!
Grijp je kans en denk met ons mee!

Kom donderdag naar The Chump-----------------------------------------------------------------------------

indienen zienswijze


Wilt u  bezwaar maken tegen het luchthavenbesluit dan kunt u  een zienswijze invullen.


Het is belangrijk dat u persoonlijk voor 6 maart een zienswijze in dient zodat u het recht behoud om eventueel later bezwaar te kunnen maken bij de Raad van State.


Als belangenvereniging gaan we samen met het IDOP ook een zienswijze indienen.


Binnenkort plaatsen wij de zienswijze op deze site. Daarnaast wordt er samen met de gemeente en een aantal belangenverenigingen uit alle kernen van Gilze en Rijen ook gewerkt aan een aantal zienswijzen, waarvan u gebruik kunt maken en die plaatsen we ook binnenkort op deze site.


Er is ook een mogelijkheid om mee te doen aan een collectieve zienswijze. Deze wordt verzorgt door jurist Jasper van Ginneken van Recht met een +  uit Rijen.

- Deze zienswijzefase is kosteloos.

- U zit nergens aan vast, dus mocht u in een latere fase nog beroep willen aantekenen

     

         

   

       

      dan         wordt een gepaste aanbieding gedaan en bent u vrij indien wenselijk een andere    jurist te benaderen

- U krijgt voor het verzenden de mogelijkheid de conceptzienswijze te beoordelen.


Als u hiervan gebruik wil maken dient u wel bijgaand  aanmeldformulier zo snel mogelijk te versturen aangezien de zienswijze van dit collectief 1 maart de deur uit gaat.


Wilt u liever zelf een zienswijze indienen dan kan dat. Bij voorkeur ontvangt defensie die per mail via HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl.


Ook kunt u die per post sturen naar Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid MPC 58B, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.


Een voorbeeld van zienswijze:


  Van:

  Verzonden:

  Aan: 'HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl'

  CC: 'mer@eia.nl' <mer@eia.nl>;

  Onderwerp: Zienswijze  Ontwerp Luchthavenbesluit Gilze Rijen


  Goede avond,

  Hierbij ontvangt u onze zienswijze met betrekking tot het Ontwerp Luchthavenbesluit

  Gilze Rijen.


  Op de informatieavond 31-01-2018, bleek dat het rattle noise niet goed wordt meegenomen

  in het reken model. De NLR onderzoeker gaf aan dat het model uit gaat van een horizontale

  vlucht, terwijl rattle noise toeneemt als een Chinook een bocht maakt en dan 15 tot 40% helt

  zoals oa bij de bocht om Hulten vaak gebeurt. Hierdoor is de berekende weergave van het rattle

  noise gebied onbetrouwbaar en dient daarom niet gebruikt te worden voor de aanwijzing van

  ernstig gehinderde woningen. Net zo als de onderzoeker aan gaf moet de stippellijn om Hulten

  doorgetrokken worden waardoor Hulten volledig in die zone valt.


  Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging.


  Met vriendelijke groet,

  (uw naam, en adres )


Uiteraard kunt hier alle bezwaren of opmerkingen die u hebt bij het ontwerp besluit vermelden.


Daarnaast wijs ik jullie nog even op een facebookpagina waar zoveel mogelijk informatie wordt gedeeld.

De pagina heet: Geen extra belasting van de omgeving door Vliegbasis Gilze-Rijen.


------------------------------------------------------------------------------

Ontwerp-luchthavenbesluit


Het ontwerp-luchthavenbesluit en het milieueffectenrapport militaire luchthaven Gilze-Rijen ligt ter inzage.

De documenten zijn van maandag 22 januari t/m 4 maart 2018 te raadplegen.


Link naar de documenten:

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/01/23/openbare-kennisgeving-van-het-ontwerp-luchthavenbesluit-en-het-milieueffectrapport-luchthaven-gilze-rijen?_sp=10D6A493-5FC7-4140-89A7-AE77119C49DD.1518298369174


Link naar document '   openbare kennisgeving ontwerp luchthavenbesluit'  .

Klik op  het krantje  rechts bovenin.

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

jan. 2018

uitnodiging


Kom woensdag 31 Januari naar de Boodschap in Rijen.


Inloop vanaf 19:00 uur. Defensie geeft dan een informatieavond met een toelichting op het ontwerp luchthavenbesluit. Het is belangrijk dat we daar met zoveel mogelijk Hultenaren aanwezig zijn!


Afgelopen dinsdag is het langverwachte ontwerp luchthavenbesluit voor Gilze Rijen gepubliceerd.


Als het plan door gaat zoals het er nu ligt, gaat Hulten volledig op slot voor nieuwbouw, komt er extreem meer vliegverkeer boven Hulten en worden een aantal woningen zogenaamd geïsoleerd tegen het Rattle Noise van de Chinook helikopters.

Binnen de blauwe lijn is woningbouw niet meer mogelijk.

 


Kortom onze rechten op een veilige en gezonde leefomgeving worden met voeten getreden.

Het is niet uitgesloten dat we als inwoners van Gilze Rijen in een vergelijkbare situatie komen  als de inwoners van Groningen. Overlast, schade , ongezonde leefomgeving en een overheid die zijn verantwoordelijkheid niet neemt en bij derden legt.


Onze insteek is: Genoeg is genoeg! Het luchthavenbesluit mag geen excuus zijn om voor de omgeving nog meer beperkingen op te leggen. De oude contouren zijn de maximum grenzen!


Defensie denkt dat het voor de omwonenden allemaal wel mee valt. Door massaal naar de informatie avond te komen laat u het tegendeel zien.